Protocol vrijwilligersbeleid

Inleiding

Stichting De Cirkel, hierna de Cirkel, wil met goed geschoolde vrijwilligers en professionals hulp bieden en zorg verlenen aan mensen in de laatste fase van het leven. De vrijwilligers van de Cirkel hebben een belangrijke taak in deze zorgverlening.

De Cirkel heeft hiertoe een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin zij aangeeft op welke manier zij ertoe kan bijdragen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Missie: De Cirkel biedt palliatieve zorg thuis en in het hospice in Raalte. Zij doet dit voor zieken in Midden-Salland en omgeving met een levensverwachting van circa drie maanden.

De Cirkel heeft de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers voor zorg thuis.

Voor zorg in het hospice worden gekwalificeerde vrijwilligers in samenwerking met professionele hulpverleners ingezet. De Cirkel en de vele vrijwilligers willen een troostrijke en zorgzame omgeving creëren tijdens de laatste levensfase van mensen en hun naasten.

Visie : Ook in de toekomst wil de Cirkel haar doelstelling: ‘er zijn’, respect voor wensen en keuzes, aandacht, rust en een luisterend oor voor gasten en hun naasten verder optimaliseren. Zij wil dit blijven doen door het verlenen van zorg thuis en zorg in het hospice het ‘bijna thuis huis’. In de toekomst is niet uitgesloten dat de Cirkel naar behoefte de palliatieve zorg verder gaat uitbreiden.

Door het inzetten van professionele hulpverleners en vrijwilligers, wil zij aandacht en tijd kunnen geven aan haar gasten en hun naasten. De Cirkel wil zorg bieden voor leven, ook wanneer dat eindigt.

Doelstelling van het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers boeien en hen binden aan de organisatie is een belangrijke doelstelling.

De Cirkel wil een taak en een werkomgeving bieden die zowel verrijkend is voor de vrijwilliger zelf als voor diegene aan wie zij hun liefdevolle zorg geven.

Het bestuur van de Cirkel wil een geheel aan voorwaarden bieden dat nodig is om vrijwilligers binnen de organisatie tot hun recht te laten komen op een zodanige manier dat de doelstelling van de organisatie daarmee gediend is.

Om deze doelstelling te realiseren is continue aandacht voor werving, selectie, boeien en binden van vrijwilligers noodzakelijk.

Vrijwilligers

Binnen De Cirkel zijn coördinatoren en een omvangrijke groep vrijwilligers werkzaam die met al hun betrokkenheid en inzet, warme en persoonlijke zorg bieden en ‘er zijn’

voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Met respect voor wensen, keuzes, aandacht, rust en een veilige, huiselijke omgeving bieden zolang het leven nog geleefd wordt.

Werving of open sollicitaties

Er worden jaarlijks zgn. Informatieavonden belegd waarin voor belangstellenden wordt uitgelegd, wie wij zijn en wat wij doen. Bij gebleken interesse voor het vervullen van een vrijwilligerstaak maken wij een afspraak om verder van gedachten te wisselen en te kijken wat bij de desbetreffende persoon past.

Ook kan er d.m.v. een open sollicitatie worden gereageerd via info@decirkelraalte.nl Vacatures staan op de website www@decirkelraalte.nl en/of er wordt actief acquisitie gevoerd d.m.v. advertentie(s) in lokale en regionale bladen.

Selectie

Er vindt een persoonlijk gesprek plaats waarin er wordt gekeken of werken bij De Cirkel bij je past. In principe komt iedereen in aanmerking. Een achtergrond in de zorg is niet nodig. Het belangrijkste is “er willen zijn” voor mensen in hun laatste levensfase. Een luisterend oor, echte belangstelling en een goed inlevingsvermogen zijn essentieel.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

In het ‘aanstellingsbeleid vrijwilligers’  zijn voorwaarden als

  • kennismaking
  • verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • gedragscode
  • scholing

vastgelegd. Deze onderwerpen en de inhoud van het privacyreglement komen tijdens kennismaking ter sprake en worden tegelijk met ondertekenen van een vrijwilligersovereenkomst eveneens ter informatie en/of ondertekening voorgelegd.

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilliger worden bij de Cirkel is niet vrijblijvend en derhalve zal worden gevraagd om een contract te ondertekenen. Bij het wederzijds aangaan van een vrijwilligersovereenkomst tekent de vrijwilliger een contract waarin wordt vastgelegd waarvoor een vrijwilliger wordt aangenomen. Uren worden in overleg en nader bepaald.

Introductiecursus en evaluatie

Vrijwilligers volgen alvorens aan het werk te gaan een introductieavondcursus van mogelijk een aantal avonden.  Daarna volgt een cursus transfertechnieken en lopen vrijwilligers stage in het hospice of in de thuissituatie. Na afloop van de training volgt een evaluatiegesprek waarin de deelname aan de cursus en de introductieperiode worden geëvalueerd.

Plaats in de organisatie

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de organisatie, financiën, pr en voorlichting, faciliteiten, kwaliteits- personeels- arbo- en milieubeleid.

De verschillende taken binnen het bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles.

Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, organisatie en uitvoering van de zorg, ondersteuning van vrijwilligers in de terminale thuiszorg en in het hospice. Ook zijn zij er voor het contact met cliënten, gasten en hun mantelzorgers en de professionele zorgaanbieders.

Zorg+ vrijwilliger

Coördinatoren worden waargenomen door een zorg+ vrijwilliger. Deze zorg+ vrijwilliger neemt bij  afwezigheid taken over. Met name in de weekenden nemen zij waar en regelen de lopende zaken. Ook deze positie is een vrijwilligerstaak.

Vrijwilligers zijn voor De Cirkel van cruciaal belang.

Nadat de vrijwilliger is ingewerkt en de introductiecursus heeft gevolgd is deze in staat om volledig zelfstandig haar werk te kunnen uitoefenen. Is het bij mensen thuis, in het hospice of anderszins, men kan aan de slag.

De vrijwilliger rapporteert aan de dienstdoende coördinator en bij diens afwezigheid aan de zorg+ vrijwilliger.

De vrijwilliger kan voor alle zorgen, problemen of uitwisseling van de dagelijkse werkzaamheden een beroep doen op de coördinator.

Er is voor zaken die men vertrouwelijk wenst te bespreken een vertrouwenspersoon beschikbaar. De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan vermeld op de website (www.decirkelraalte.nl).

Uiteraard geldt dit ook voor de niet zorgverleners als bijvoorbeeld facilitair medewerkers, werkgroep Vrienden, administratieve- en andere niet zorg gebonden taken die wel door een vrijwilliger worden uitgevoerd.

Inzet van de vrijwilliger

Het is aan de vrijwilliger om aan te geven hoe lang/hoe vaak hij/zij inzetbaar is. Wij proberen daar in mee te gaan. Desondanks is het voor de gast prettig als er niet te vaak van gezicht wordt gewisseld. Daarom hanteren wij als uitgangspunt dat een vrijwilliger tweemaal per week een dienst van 4 uur op zich kan nemen. Echter, over invulling van uren is overleg mogelijk.

Inspraak door vrijwilliger

Wij staan open voor suggesties en adviezen die bijdragen aan onze doelstelling. Er  is met regelmaat een overleg gepland waarin alle onderwerpen die vrijwilligers bezighouden, worden besproken. Primair is daarbij de zorg een aandachtspunt maar ook andere onderwerpen kunnen in openheid met elkaar worden gedeeld en bediscussieerd.

Doorgroei en ontwikkeling

Hoewel de doorgroei mogelijkheden beperkt zijn is het mogelijk om een stap te zetten naar zorg+ vrijwilliger. Wij streven ernaar om een continue bezetting van acht zorg+ vrijwilligers beschikbaar te hebben om diensten van coördinatoren waar te nemen.  Men kan zich aanmelden voor deze waarnemende rol maar ook is het mogelijk dat de vraag wordt gesteld of men hiertoe beschikbaar is.

Voortgang

Minimaal eenmaal per twee jaar is er met elke vrijwilliger een voortgangsgesprek. Als daar aanleiding toe is kan er ook tussentijds een gesprek plaatsvinden.

De coördinator voert dit gesprek.

Omgangsregels

Er is een gedragscode opgesteld die bij indiensttreding wordt besproken en uitgereikt.

Boeien en binden

Wij vertrouwen erop dat onze vrijwilligers hun werk met liefde en zorg doen. Het werk is onbezoldigd maar vertaalt zich in voldoening. De collegialiteit, de fijne sfeer, het contact met gasten/cliënten en hun families maken het werk uniek.

Er wordt van tijd tot tijd een thema-avond en/of een gezellige bijeenkomst georganiseerd. Ook wordt aandacht besteed aan jubilea e.d.

Scholing

De vrijwilligers worden goed ingewerkt  en begeleid. Dit houdt o.a. in dat iedere zorg-vrijwilliger verplicht de aangeboden introductie- basiscursus van VPTZ moet volgen en een training transfertechnieken. Regelmatig worden in het verlengde daarvan aanvullende modules aangeboden. Door alle vrijwilligers deel te laten nemen aan de cursus, hopen wij een hecht team te vormen met continue aandacht voor de kwaliteit in de zorg.

Beëindiging van het vrijwilligerswerk

Komt er, om welke reden dan ook, een einde aan het vrijwilligerswerk dan is het wenselijk om in overleg een redelijke termijn in acht te nemen zodat de mogelijkheid wordt geboden om tijdig voor vervanging te zorgen.

Exitgesprek

De coördinator zal op de laatste werkdag een exitgesprek voeren. Hier komt ter sprake de reden van beëindiging en onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie.